بیمه بدنه

بیمه بدنه یکی از بیمه‌های مربوط به خودرو است که در آن، خسارت‌های وارد شده به اتومبیل جبران می‌شود

بیمه آتشسوزی

در بیمه آتش سوزی، زیان هایی که بر اثر وقوع آتش سوزی به دارائی های منقول و یا غیرمنقول بیمه گذار وارد می شود، به عهده شرکت بیمه است

بیمه سازمانی

شامل بیمه های درمان تکمیلی شرکتی، بیمه ساختمانی، کارکنان، مسئولیت آسانسور، باربری، تمام خطر مهندسی و ...

بیمه مسافرت

این بیمه تعداد زیادی از حوادث ناگواری که در یک سفر ممکن است اتفاق بیفتد را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه عمر

از انواع بیمه اشخاص می‌باشد و به عنوان یک سرمایه‌گذاری با سود تضمینی، به دنبال تامین آتیه و کاهش دغدغه افراد در طول زندگی است.

بیمه موتور

به طور کلی در بیمه موتورسیکلت خسارت های به وجود آمده در یک حادثه، توسط شرکت بیمه جبران می شود.