متخصص فرآیند آژانس

موضوع کار:فروش موقعیت:مازندران

رهبر معاونت فروش

موضوع کار:فروش موقعیت:مازندران

مدیر اجرایی

موضوع کار:فروش موقعیت:مازندران

مدیریت فروش

موضوع کار:فروش موقعیت:مازندران

مدیر حساب

موضوع کار:فروش موقعیت:مازندران

طراح محصول

موضوع کار:بازاریابی موقعیت:مازندران

سرب طراحی محصول

موضوع کار:بازاریابی موقعیت:مازندران

مدیر برنامه

موضوع کار:بازاریابی موقعیت:مازندران

استراتژی بازاریابی

موضوع کار:بازاریابی موقعیت:مازندران

مدیر حساب داری

موضوع کار:بازاریابی موقعیت:مازندران